srupのメモ帳

競プロで解いた問題や勉強したことを記録していくメモ帳

yukicoder No.17 2つの地点に泊まりたい

問題

問題概要

省略

解法

まず、任意の2点間の距離の最小値を求めておく。その後、滞在する2点を全探索で全て調べる。
全探索で dist[0][i] + dist[i][j] + dist[j][n - 1] + s[i] + s[j] の最小値を求めればいい。

ミス

特になし。

コード

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;
#define rep(i,n) for(int i=0;i<(n);i++)

const int MAX_N = 51, INF = 1e8;
int s[MAX_N];
int dist[MAX_N][MAX_N];

//dist[i][i] = 0 dist[i][j](経路がないもの)= dist[j][i] = INF(1e9)で初期化しておくこと
void floyd (int n){//nは頂点の数
  rep(k, n) rep(i, n) rep(j, n)
    dist[i][j] = min(dist[i][j], dist[i][k] + dist[k][j]);
}

int main(void){
  rep(i, MAX_N)rep(j, MAX_N) dist[i][j] = dist[j][i] = INF;
  rep(i, MAX_N) dist[i][i] = 0;

  int n; cin >> n;
  rep(i, n) cin >> s[i];
  int m; cin >> m;
  rep(i, m){
    int a, b, c; cin >> a >> b >> c;
    dist[a][b] = dist[b][a] = c;
  }
  floyd(n);
  int ans = INF, tmp;
  for (int i = 1; i < n - 1; ++i){
    for (int j = 1; j < n - 1; ++j){
      if(i != j){
        //移動コストと滞在コストの合計
        tmp = dist[0][i] + dist[i][j] + dist[j][n - 1] + s[i] + s[j];
        ans = min(ans, tmp);
      }
    }
  }
  cout << ans << endl;
  return 0;
}